Pågående arbete med att återställa Gillsätra

Som ni säkert sett så är nu arbetet igång med att återställa delar av Gillsätra efter Trafikverkets arbete med Förbifart Stockholm. Styrelsen ska försöka att informera lite mera regelbundet via vår webbplats om vad som händer och vad som ska hända. Viktig information, som avstängningar och liknande kommer även fortsatt att meddelas via Gillsätrameddelande i brevlådan.

Just nu pågår arbeten runt B-längan. Asfalt tas bort och bärlagret dvs grusbädden under justeras för att var jämnt när ny asfalt ska läggas. Detta gäller vägen framför B och delar av A-längan, kurvan vid B och C-längan samt trottoaren bakom B-längan. Nya planteringsytor, “fyrkanter” byggs för att vi ska kunna plantera buskar efter färdigställandet.

Inom kort kommer även ett antal dagvattenrör att grävas upp och ersättas med nya vid Gillsätragränd 20 och 22.

De kommande veckorna kommer sedan justering av mark mot husgavlar att ske där det finns sättningar. Även arbeten med att justera ett antal dag- och spillvattenbrunnar samt riktning (att de står plant) av el och teleskåp som blivit påverkade av Förbifartsarbetena kommer att genomföras. 

Dessa arbeten beräknas pågå fram till mitten av september. I början av september kommer även arbetet med östra parkeringen att starta.

Förberedelser för nytt garage, det vill säga det som finns närmast trädgårdsförrådet, har påbörjats vilket består av ritningar och senare ansökan om bygglov hos kommunen.