Nyplanteringsplan

Återplanteringsplanen för våra grönytor kan du nu ta del av här.

Vi har nu ett helhetskoncept över trädbeståndet med prioritering av insatser över flera år. Första steget är taget genom plantering av 11 klotlönnar vid Björksätravägen. 

Nästa steg är upprustning av parkeringsytorna. En åtgärd bland flera är att rönnar i dåligt skick ersätts med buskplantering. En ytterligare aktivitet är beskärning av nedhängande grenar. Det gäller speciellt oxlarna på norra och södra sidan av vid gräsytorna runt lekparken. 

Hör av dig om du har frågor eller synpunkter kring våra träd.

Se vidare vår Nyplanteringsplan träd, Gillsätra samfällighet