Höstens underhållsdagar den 17 och 18 oktober

Höstens underhållsdagar är planerade till helgen den 17 och 18 oktober.  Då vi fortfarande har pandemin att förhålla oss till så blir det nog inte som våra vanliga underhållsdagar den här gången heller. Styrelsen arbetar med planeringen av dagarna och mer information kommer att komma här och genom våra vanliga Gillsätrameddelanden. Notera dock datumen nu så att du inte missar detta.

Schaktarbeten vid östra parkeringen

Från och med onsdagen den 17 juni (vecka 25) kommer ett nytt schaktarbete att påbörjas inom det streckade området i bilden. Det nya schaktarbetet syftar till att direktansluta den befintliga infiltrationsanläggningen på refugen till Stockholm vattens ledning som
löper i gång- och cykelbanan längs med Björksätravägen.

Schaktarbetet kommer att ske i etapper där den sista etappen kommer att påverka ett antal parkeringsrutor men inte tillgängligheten till garagelängorna, då överkörningsplåtar kommer att läggas ut. Mer information om avstängningen av delar av parkeringen kommer att meddelas under arbetets gång.

Arbetet sker inom projekt E4 Förbifart Stockholm och schaktarbetet upphör preliminärt fredagen den 17 juli (vecka 29).

Ny styrelse men gammal valberedning

årsmötet valdes det en ny styrelse. Sidan med förtroendevalda är uppdaterad med de nya uppgifterna.

Vi tackar valberedningen under det gångna året: Marie Wisén (sammankallande), Rebwar Salah och Nils Sjöblom.

Frågan om ny valberedning bordlades till ett extra årsmöte i och med att årsmötet genomfördes genom poströstning. Frågor för valberedningen får därför vändas till den gamla valberedningen som sitter kvar tills en ny är vald.

Det extra årsmötet kommer att genomföras när situationen med Covid-19 tillåter att mötet kan genomföras med fysisk närvaro.

Poströstning på årsmötet tisdagen den 2 juni 2020

Föreningen kallar till årsmöte. Föreningens årsmöte är  tisdagen den 2 juni 2020 klockan 18.30. Den här gången är det möjligt att poströsta i stället för att delta fysiskt. Poströstning möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere till ett minimum, samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under rådande omständigheter.

Styrelsen uppmanar starkt alla medlemmar att poströsta för att minska risken för smittspridning.

Föreningens årsmöte, som skulle ha hållits i slutet av mars, ställdes in av styrelsen. Anledningen var den rådande pandemin. Förhoppningen var att det skulle kunna gå att genomföra ett årsmöte efter en tids avvaktan.  Utvecklingen har dock visat att ett normalt årsmöte där alla samlas i en möteslokal inte är aktuellt. För att möjliggöra att ett årsmöte trots allt kan genomföras nu har styrelsen beslutat att det skall vara möjligt att poströsta.

Styrelsen anser det viktigt att genomföra årsstämman så att verksamheten kan fortsätta så normalt som möjligt och att väsentliga beslut kan tas av medlemmarna trots rådande pandemi.  För att begränsa den fysiska närvaron på årsmötet har styrelsen beslutat att det är möjligt för medlemmar att delta genom poströstning.

En instruktion om hur poströstningen går till har delats ut i brevlådan. Läs mer i utskicket om hur det går till i “Underlaget för poströstning” och använd sedan “Dagordning och tillika valsedel” för att rösta.

Poströsten skall vara inlämnad senast söndagen den 31 maj i brevlådan vid Gillsätragränd 92 för att vara giltig. I det fall då fler äger en fastighet är det viktig att alla ägare har undertecknat poströsten.