Information om utdelning och regler vid köp av parkeringstillstånd 2021

Detta år kommer vi i parkeringsgruppen ej kunna dela ut parkeringstillstånd på vanligt vis på grund av smittrisken för covid-19. 

I stället kommer du kunna mejla in underlaget och vi kommer att dela ut tillstånden personligen på behörigt avstånd eller i brevlådan. Se detaljerna nedan.

Notera att följande regler gäller:

  • Endast ett tillstånd per fastighet som har fler än ett (1) fordon. (Till fordon räknas ej EU-moped eller liknande.) Kostnad 600:- för 2021.
  • Önskar man ytterligare tillstånd kostar det 3600:- för 2021.
  • Ägarna till bilarna skall vara medlemmar i samfällighetsföreningen, boende och  folkbokförda i Gillsätra. Med medlem menas även maka, make, sambo eller myndig hemmavarande barn folkbokförda i Gillsätra. 
  • Vi godtar inte bilar som är registrerade på någon annan adress än i Gillsätra. Har du fel adress på ditt registreringsbevis beställ nytt från Trafiksäkerhetsverkets hemsida.

För att få ett parkeringstillstånd gör du nu så här:

  • För att bevisa du har fler än två bilar skall du scanna in eller ta foto av den gula delen på registreringsbeviset på minst två bilar.
  • Har du leasingbil: Bifoga leasingavtal som visar du har leasingbil på adress Gillsätragränd.
  • Har du tjänstebil: Bifoga intyg från arbetsgivaren där det framgår klart och tydligt vems tjänstebil det är och vilket registreringsnummer den har.

Mailet med ovanstående uppgifter skickar du sedan till parkeringsgruppen på följande mailadress “parkering2021@gillsatra.se”. Mailet skall skickas senast den 16/12 för att vi skall hinna titta på dessa och dela ut tillstånden. Behöver de kompletteras så mailar vi er.

Utdelning kommer ske efter vi sett att allt är ok. Utdelningen kommer att ske antingen personligen på behörigt avstånd eller via brevlådan om ni ej är hemma eller ej tillgängliga på annat sätt. Detta år behövs ingen underskrift utan den som delar ut signerar att ni har fått tillståndet.

Betalningen för tillståndet kommer tillsammans med föreningsavgiften för kvartal 2 2021. 

Vid flytt skall tillståndet lämnas åter till styrelsen eller en medlem i referensgruppen. Vid förlust av tillståndet skall styrelsen kontaktas.