Styrelsen omvald

På årets årsmöte omvaldes den gamla styrelsen i enlighet med valberedningens förslag. Se sidan med förtroendevalda.

Frågan om ny valberedning bordlades till ett extra årsmöte i och med att årsmötet genomfördes genom poströstning. Frågor för valberedningen får därför ställas till den gamla valberedningen.

Vi hoppas även i år att situationen med Covid-19 kommer att lösas under hösten så att vi kan genomföra ett extra årsmötet där vi kan mötas fysiskt.

Ingen plast i pappersåtervinningen

I Gillsätrameddelande 2/2021 hade ett inte tappats bort när det gällde plast i sorteringen av pappersförpackningar. Det skall förstås vara att ingen plast skall lämnas bland pappersförpackningar.

En kort repetition av vad vi har för behållare för källsortering:

 • Pappersförpackningar: Kartonger, mjölkförpackningar, papperspåsar etc. Alla förpackningar skall vara ursköljda, tillplattade och hopvikta. Eftersom plast inte skall förekomma bland pappersförpackningar kan förpackningarna inte slängas i en plastpåse.
 • Tidningar och returpapper: Tidningar, tidskrifter, reklamblad och kataloger.
 • Metall: Konservburkar, aluminiumfolie, lock och kapsyler av metall. Metallen skall vara rengjorda. Samma sak gäller här – ingen plast bland metallen.
 • Plast: Diskmedel, schampoflaskor, plastburkar, plastpåsar, chipspåsar, frigolit, plastfolie. Skall även här vara rengjorda.
 • Ofärgade glasförpackningar: Flaskor, syltburkar, kryddburkar (Inga plastpåsar)
 • Färgade glasförpackningar: Flaskor, syltburkar, kryddburkar (Inga plastpåsar)
 • Matavfall: Matavfall i brun papperspåse som finns att hämtat i servicehuset. (Inga plastpåsar)

På många förpackningar är det också angivet hur de skall återvinnas. Leta efter texten på förpackningen om du är osäkert. Du kan också få mer info om återvinning hos Återvinning Stockholm och söka på Sorteringsguiden hos Stockholm Vatten och Avfall.

Pappförpackningar lämnade i plaståtervinningen

Information om utdelning och regler vid köp av parkeringstillstånd 2021

Detta år kommer vi i parkeringsgruppen ej kunna dela ut parkeringstillstånd på vanligt vis på grund av smittrisken för covid-19. 

I stället kommer du kunna mejla in underlaget och vi kommer att dela ut tillstånden personligen på behörigt avstånd eller i brevlådan. Se detaljerna nedan.

Notera att följande regler gäller:

 • Endast ett tillstånd per fastighet som har fler än ett (1) fordon. (Till fordon räknas ej EU-moped eller liknande.) Kostnad 600:- för 2021.
 • Önskar man ytterligare tillstånd kostar det 3600:- för 2021.
 • Ägarna till bilarna skall vara medlemmar i samfällighetsföreningen, boende och  folkbokförda i Gillsätra. Med medlem menas även maka, make, sambo eller myndig hemmavarande barn folkbokförda i Gillsätra. 
 • Vi godtar inte bilar som är registrerade på någon annan adress än i Gillsätra. Har du fel adress på ditt registreringsbevis beställ nytt från Trafiksäkerhetsverkets hemsida.

För att få ett parkeringstillstånd gör du nu så här:

 • För att bevisa du har fler än två bilar skall du scanna in eller ta foto av den gula delen på registreringsbeviset på minst två bilar.
 • Har du leasingbil: Bifoga leasingavtal som visar du har leasingbil på adress Gillsätragränd.
 • Har du tjänstebil: Bifoga intyg från arbetsgivaren där det framgår klart och tydligt vems tjänstebil det är och vilket registreringsnummer den har.

Mailet med ovanstående uppgifter skickar du sedan till parkeringsgruppen på följande mailadress “parkering2021@gillsatra.se”. Mailet skall skickas senast den 16/12 för att vi skall hinna titta på dessa och dela ut tillstånden. Behöver de kompletteras så mailar vi er.

Utdelning kommer ske efter vi sett att allt är ok. Utdelningen kommer att ske antingen personligen på behörigt avstånd eller via brevlådan om ni ej är hemma eller ej tillgängliga på annat sätt. Detta år behövs ingen underskrift utan den som delar ut signerar att ni har fått tillståndet.

Betalningen för tillståndet kommer tillsammans med föreningsavgiften för kvartal 2 2021. 

Vid flytt skall tillståndet lämnas åter till styrelsen eller en medlem i referensgruppen. Vid förlust av tillståndet skall styrelsen kontaktas.

Stavgång i närområdet

Vi har medlemmar, som deltar i en regelbunden stavgångsaktivitet, som de vill tipsa om. Det är ett enkelt sätt att regelbundet komma ut och röra på sig och samtidigt träffa andra, inte bara från Gillsätra, utan från vårt närområde.

Se bild nedan för mer info och kontaktuppgifter.

Underhållsdagarna hösten 2020

Höstens underhållsdagar samlade 27 hushåll under lördagen och 15 hushåll under söndagen. Totalt var 34 hushåll representerade. Det är jämförbart med deltagandet förra hösten.

I vanlig ordning hann vi med många nyttiga saker. Bland annat blev det nya skyltar på återvinningskärlen och kassunen för hushållssopor. Buskar och sly klipptes också och i sådan omfattning att det behövdes arbete i containern med att trycka ihop det så att det skulle rymmas.

Höstens underhållsdagar den 17 och 18 oktober

Höstens underhållsdagar är planerade till helgen den 17 och 18 oktober.  Då vi fortfarande har pandemin att förhålla oss till så blir det nog inte som våra vanliga underhållsdagar den här gången heller. Styrelsen arbetar med planeringen av dagarna och mer information kommer att komma här och genom våra vanliga Gillsätrameddelanden. Notera dock datumen nu så att du inte missar detta.

Schaktarbeten vid östra parkeringen

Från och med onsdagen den 17 juni (vecka 25) kommer ett nytt schaktarbete att påbörjas inom det streckade området i bilden. Det nya schaktarbetet syftar till att direktansluta den befintliga infiltrationsanläggningen på refugen till Stockholm vattens ledning som
löper i gång- och cykelbanan längs med Björksätravägen.

Schaktarbetet kommer att ske i etapper där den sista etappen kommer att påverka ett antal parkeringsrutor men inte tillgängligheten till garagelängorna, då överkörningsplåtar kommer att läggas ut. Mer information om avstängningen av delar av parkeringen kommer att meddelas under arbetets gång.

Arbetet sker inom projekt E4 Förbifart Stockholm och schaktarbetet upphör preliminärt fredagen den 17 juli (vecka 29).

Ny styrelse men gammal valberedning

årsmötet valdes det en ny styrelse. Sidan med förtroendevalda är uppdaterad med de nya uppgifterna.

Vi tackar valberedningen under det gångna året: Marie Wisén (sammankallande), Rebwar Salah och Nils Sjöblom.

Frågan om ny valberedning bordlades till ett extra årsmöte i och med att årsmötet genomfördes genom poströstning. Frågor för valberedningen får därför vändas till den gamla valberedningen som sitter kvar tills en ny är vald.

Det extra årsmötet kommer att genomföras när situationen med Covid-19 tillåter att mötet kan genomföras med fysisk närvaro.