Schaktarbeten vid östra parkeringen

Från och med onsdagen den 17 juni (vecka 25) kommer ett nytt schaktarbete att påbörjas inom det streckade området i bilden. Det nya schaktarbetet syftar till att direktansluta den befintliga infiltrationsanläggningen på refugen till Stockholm vattens ledning som
löper i gång- och cykelbanan längs med Björksätravägen.

Schaktarbetet kommer att ske i etapper där den sista etappen kommer att påverka ett antal parkeringsrutor men inte tillgängligheten till garagelängorna, då överkörningsplåtar kommer att läggas ut. Mer information om avstängningen av delar av parkeringen kommer att meddelas under arbetets gång.

Arbetet sker inom projekt E4 Förbifart Stockholm och schaktarbetet upphör preliminärt fredagen den 17 juli (vecka 29).

Ny styrelse men gammal valberedning

årsmötet valdes det en ny styrelse. Sidan med förtroendevalda är uppdaterad med de nya uppgifterna.

Vi tackar valberedningen under det gångna året: Marie Wisén (sammankallande), Rebwar Salah och Nils Sjöblom.

Frågan om ny valberedning bordlades till ett extra årsmöte i och med att årsmötet genomfördes genom poströstning. Frågor för valberedningen får därför vändas till den gamla valberedningen som sitter kvar tills en ny är vald.

Det extra årsmötet kommer att genomföras när situationen med Covid-19 tillåter att mötet kan genomföras med fysisk närvaro.

Poströstning på årsmötet tisdagen den 2 juni 2020

Föreningen kallar till årsmöte. Föreningens årsmöte är  tisdagen den 2 juni 2020 klockan 18.30. Den här gången är det möjligt att poströsta i stället för att delta fysiskt. Poströstning möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere till ett minimum, samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under rådande omständigheter.

Styrelsen uppmanar starkt alla medlemmar att poströsta för att minska risken för smittspridning.

Föreningens årsmöte, som skulle ha hållits i slutet av mars, ställdes in av styrelsen. Anledningen var den rådande pandemin. Förhoppningen var att det skulle kunna gå att genomföra ett årsmöte efter en tids avvaktan.  Utvecklingen har dock visat att ett normalt årsmöte där alla samlas i en möteslokal inte är aktuellt. För att möjliggöra att ett årsmöte trots allt kan genomföras nu har styrelsen beslutat att det skall vara möjligt att poströsta.

Styrelsen anser det viktigt att genomföra årsstämman så att verksamheten kan fortsätta så normalt som möjligt och att väsentliga beslut kan tas av medlemmarna trots rådande pandemi.  För att begränsa den fysiska närvaron på årsmötet har styrelsen beslutat att det är möjligt för medlemmar att delta genom poströstning.

En instruktion om hur poströstningen går till har delats ut i brevlådan. Läs mer i utskicket om hur det går till i “Underlaget för poströstning” och använd sedan “Dagordning och tillika valsedel” för att rösta.

Poströsten skall vara inlämnad senast söndagen den 31 maj i brevlådan vid Gillsätragränd 92 för att vara giltig. I det fall då fler äger en fastighet är det viktig att alla ägare har undertecknat poströsten.

Viktig ”Stanna hemma”-information på flera språk

För att förhindra smittspridning av coronaviruset har 1177 Vårdguiden och Region Stockholm tagit fram information om när man skall stanna hemma. Myndigheterna vill att informationen görs tillgängligt brett och den finns framtagen på flera språk.  Läs den här på Arabiska, Engelska, Finska, Persiska, Polska, Ryska, Somaliska, Spanska och Svenska.

Hur du skall tvätta händerna finns det också information om. Vi har den här på Arabiska, Engelska, Persiska, Somaliska och Svenska.

I övrigt hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten som har mer detaljerad information om coronaviruset på ovanstående språk och många fler.

Årsmötet skjuts upp med anledning av COVID-19

Med anledning av den rådande situationen med Corona/COVID-19 har folkhälsomyndigheten gått ut med rekommendationen att för evenemang och sammankomster med mindre än 500 deltagare skall en riskbedömning göras före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.

Styrelsen bedömer att det bästa som kan göras är att skjuta på årsmötet till ett senare tillfälle. Detta är inte enligt stadgarna som anger att årsmötet skall hållas senast inom mars månad. Situationen är dock extraordinär och många av föreningens medlemmar och förtroendevalda tillhör riskgruppen som vi vill värna om. Även andra medlemmar kan välja att avstå från att gå på årsmötet på grund av risken för smittspridning.

Styrelsen har noga övervägt de alternativ som står till buds.

  • Genomföra ett kortare årsmöte enbart med fokus på det formella som behöver beslutas. Styrelsen bedömer att årsmötet då förmodligen inte skulle bli välbesökt, lite tid skulle kunna anslås till diskussioner och det därmed inte skulle kunna anses vara förenligt med god demokrati.
  • Arrangera ett årsmöte med möjlighet till deltagande via telefon eller video är inte något vi kan genomföra praktiskt i dagsläget.

Kvar återstår då att skjuta på årsmötet. Den rådande situationen är extraordinär och styrelsen bedömer att myndigheternas rekommendation överrider föreningens stadgar.

Ett nytt datum för årsmötet kommer att annonseras då situationen med avseende på Corona/COVID-19 så tillåter.

Nuvarande styrelse kommer att upprätthålla verksamheten utifrån den budget som är föreslagen för 2020. I och med att samtliga avgifter för 2020 föreslås att var oförändrade så anser styrelsen att detta är något som bör kunna accepteras av föreningens medlemmar och att verksamheten kan fortgå utan att föreningens verksamhet eller anläggningar påverkas negativt.

Eventuella frågor kring beslutet och den fortsatta verksamheten kan ställas till styrelsen enligt information längst ner på meddelandet.

Sammanfattning:

  • Inget årsmöte på onsdag den 18 mars.
  • Styrelsen kallar till årsmöte när situationen med Corona/COVID-19 tillåter.

Styrelsen för Gillsätra samfällighetsförening

Föreningens årsmöte onsdagen den 18 mars 2020, klockan 18:30

Nu är det snart dags för föreningens årsmöte. Vi har bokat Gransätras föreningslokal, i gamla panncentralen vid Gransätragränds vändplan, onsdagen den 18 mars. Lokalen är öppen från klockan 18.00 då det serveras kaffe, te och fikabröd. Årsmötet börjar sedan 18:30.

Var vänlig att notera datumet i kalendern så du inte missar detta. Detta är det ordinarie möte där alla medlemmar samlas under året vilket är ett bra tillfälle att ta del av vad som händer, göra din röst hörd och påverka det fortsatta arbetet med underhåll och förvaltning av Gillsätra.

Styrelsen kommer att presentera både vad som har hänt under det senaste året men ännu viktigare presentera budget för 2020 samt underhållsplan och ekonomisk prognos för de kommande åren. Detta är en möjlighet att ta del av vilka underhållsåtgärder som behöver genomföras och hur dessa kommer att påverka föreningens medlemsavgifter både 2020 och i framtiden.

Alla årsmöteshandlingar kommer att delas ut senast två veckor före årsmötet.

Höstens underhållsdagar 2019 – dåligt väder men mycket aktivitet

Höstens underhållsdagar samlade 25 hushåll under lördagen och 21 hushåll under söndagen. Totalt var 34 hushåll representerade. Ett stort tack till alla, som trots det regniga vädret, kom och arbetade.

Även om det var något färre än vanligt så arbetade alla på hårt och vi hann med det mesta på göra-listan.

Båda dagarna blev det som vanligt ett avbrott för korv med bröd, kaffe, te, saft, bullar och kakor! Då det var dåligt väder fick panncentralen användas för serveringen. Det fungerade mycket bra och kan bli något för framtida underhållsdagar att kopiera måhända.

I samband med underhållsdagarna passade vi även på att dela ut bokningsbrickor till tvättstuga och biltvätt till de som ännu inte hade hämtat ut sina.

Information om Grannsamverkan kunde de som var intresserade också få och hjälp med att ladda ner Grannsamverkans-appen och att registrera sig i områdets Grannsamverkansgrupp.

Så summa summarum var det mycket aktivitet under helgen.

Takrenovering av B-, C- och D-längan

I enlighet med föreningens underhållsplan så tar vi nu nästa steg och börjar med den takrenovering som är planerad för 2019.

Upphandlingen av den första etappen av kommande takrenoveringar är avslutad. Föreningen har beslutat att renovera taket på längorna B, C respektive D. För B och D kommer även förrådstaken att renoveras.

Arbetet planeras att starta den 17 september med ställningsbyggen vid B-längan. Därefter kommer material att lyftas upp på taket den 23 september.

Information till de berörda längorna har delats ut i brevlådorna.

 

 

Välkommen till medlemsmöte om Gillsätras grönområden

Tid: Torsdagen den 19 september klockan 18.00
Plats: Servicehuset

Mötet kommer att handla om våra träd i området: Frågor som beskärning, fällning av björkar vid Björksätravägen och återplantering kommer att diskuteras.

Mötet inleds med att styrelsen presenterar Gillsätras trädvårdsplanering. Sedan diskussion om hur skall vi utveckla planen och tid för synpunkter på årets och kommande års trädinsatser. Var med och ge dina synpunkter!

Efter mötet i servicehuset går vi runt i området och tittar och diskuterar.