Poströstning på årsmötet tisdagen den 2 juni 2020

Föreningen kallar till årsmöte. Föreningens årsmöte är  tisdagen den 2 juni 2020 klockan 18.30. Den här gången är det möjligt att poströsta i stället för att delta fysiskt. Poströstning möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere till ett minimum, samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under rådande omständigheter.

Styrelsen uppmanar starkt alla medlemmar att poströsta för att minska risken för smittspridning.

Föreningens årsmöte, som skulle ha hållits i slutet av mars, ställdes in av styrelsen. Anledningen var den rådande pandemin. Förhoppningen var att det skulle kunna gå att genomföra ett årsmöte efter en tids avvaktan.  Utvecklingen har dock visat att ett normalt årsmöte där alla samlas i en möteslokal inte är aktuellt. För att möjliggöra att ett årsmöte trots allt kan genomföras nu har styrelsen beslutat att det skall vara möjligt att poströsta.

Styrelsen anser det viktigt att genomföra årsstämman så att verksamheten kan fortsätta så normalt som möjligt och att väsentliga beslut kan tas av medlemmarna trots rådande pandemi.  För att begränsa den fysiska närvaron på årsmötet har styrelsen beslutat att det är möjligt för medlemmar att delta genom poströstning.

En instruktion om hur poströstningen går till har delats ut i brevlådan. Läs mer i utskicket om hur det går till i “Underlaget för poströstning” och använd sedan “Dagordning och tillika valsedel” för att rösta.

Poströsten skall vara inlämnad senast söndagen den 31 maj i brevlådan vid Gillsätragränd 92 för att vara giltig. I det fall då fler äger en fastighet är det viktig att alla ägare har undertecknat poströsten.

Följ lokalpolisen på sociala medier

För att få information om vad som händer i vårt närområde kan man följa lokalpolisen på de sociala medier som de är på: Facebook och Instagram. Det går också att hitta information om den lokala polisen arbete via polisens hemsida.

Mer info om kontakt med polisen finns på tipsa polisen och det går också bra att ringa 112 för akuta tips eller 114 14.

Allt ovan finns samlat på ett infoblad från Skärholmspolisen.

Viktig ”Stanna hemma”-information på flera språk

För att förhindra smittspridning av coronaviruset har 1177 Vårdguiden och Region Stockholm tagit fram information om när man skall stanna hemma. Myndigheterna vill att informationen görs tillgängligt brett och den finns framtagen på flera språk.  Läs den här på Arabiska, Engelska, Finska, Persiska, Polska, Ryska, Somaliska, Spanska och Svenska.

Hur du skall tvätta händerna finns det också information om. Vi har den här på Arabiska, Engelska, Persiska, Somaliska och Svenska.

I övrigt hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten som har mer detaljerad information om coronaviruset på ovanstående språk och många fler.

Årsmötet skjuts upp med anledning av COVID-19

Med anledning av den rådande situationen med Corona/COVID-19 har folkhälsomyndigheten gått ut med rekommendationen att för evenemang och sammankomster med mindre än 500 deltagare skall en riskbedömning göras före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.

Styrelsen bedömer att det bästa som kan göras är att skjuta på årsmötet till ett senare tillfälle. Detta är inte enligt stadgarna som anger att årsmötet skall hållas senast inom mars månad. Situationen är dock extraordinär och många av föreningens medlemmar och förtroendevalda tillhör riskgruppen som vi vill värna om. Även andra medlemmar kan välja att avstå från att gå på årsmötet på grund av risken för smittspridning.

Styrelsen har noga övervägt de alternativ som står till buds.

  • Genomföra ett kortare årsmöte enbart med fokus på det formella som behöver beslutas. Styrelsen bedömer att årsmötet då förmodligen inte skulle bli välbesökt, lite tid skulle kunna anslås till diskussioner och det därmed inte skulle kunna anses vara förenligt med god demokrati.
  • Arrangera ett årsmöte med möjlighet till deltagande via telefon eller video är inte något vi kan genomföra praktiskt i dagsläget.

Kvar återstår då att skjuta på årsmötet. Den rådande situationen är extraordinär och styrelsen bedömer att myndigheternas rekommendation överrider föreningens stadgar.

Ett nytt datum för årsmötet kommer att annonseras då situationen med avseende på Corona/COVID-19 så tillåter.

Nuvarande styrelse kommer att upprätthålla verksamheten utifrån den budget som är föreslagen för 2020. I och med att samtliga avgifter för 2020 föreslås att var oförändrade så anser styrelsen att detta är något som bör kunna accepteras av föreningens medlemmar och att verksamheten kan fortgå utan att föreningens verksamhet eller anläggningar påverkas negativt.

Eventuella frågor kring beslutet och den fortsatta verksamheten kan ställas till styrelsen enligt information längst ner på meddelandet.

Sammanfattning:

  • Inget årsmöte på onsdag den 18 mars.
  • Styrelsen kallar till årsmöte när situationen med Corona/COVID-19 tillåter.

Styrelsen för Gillsätra samfällighetsförening